ประกาศร่าง TOR , ราคากลาง และร่างประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 353 คน ระยะเวลา 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.63) ประกาศระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563

ประกาศร่าง TOR , ราคากลาง และร่างประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 353 คน ระยะเวลา 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.63) ประกาศระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563

ร่างขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ (Terms Of Reference) ดาวน์โหลดเอกสาร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร

ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร

บทความล่าสุด

ติดตามเรา