ประวัติกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ประวัติกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

        เมื่อปี พ.ศ.2519 ธุรกิจเอกชนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือให้กรมตำรวจดำเนินการให้ความคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ

        กรมตำรวจจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว” ขึ้นในสังกัด กองบังคับการกองปราบปรามทำหน้าที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียนและตรวจตราให้ความคุ้มครอง รักษาความปลอดภัยในย่านชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร

       ได้ปรับปรุง “ศูนย์อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว” เป็น “ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว” โดยขยายความรับผิดชอบไปยังส่วนภูมิภาคที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในความนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย

        ปี พ.ศ.2525 จัดตั้ง กองกำกับการ 8 กองบังคับการปราบปราม เป็นหน่วยงานตำรวจท่องเที่ยว

        ปี พ.ศ.2534 ยกฐานะเป็น กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลาง

        ปี พ.ศ.2560 ยกฐานะเป็น กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ