อดีตผู้บังคับบัญชา

รายนาม

วันดำรงตำแหน่ง

1.พล.ต.ต. เฉลิมเดช ชมพูนุท 9 ธ.ค. 34 - 30 พ.ค. 37

1. พล.ต.ต. เฉลิมเดช ชมพูนุท

9 ธ.ค. 2534 - 30 พ.ค. 2537

2.พล.ต.ต. อุกฤษฎ์ ปัจฉิมสวัสดิ์ 31 พ.ค. 37 - 24 ต.ค.37

2. พล.ต.ต. อุกฤษฎ์ ปัจฉิมสวัสดิ์

31 พ.ค. 2537 - 24 ต.ต. 2537

3.พล.ต.ต.บุญฤทธิ์ รัตนะพร 25 ต.ค. 37 - 28 ก.พ. 38

3. พล.ต.ต. บุญฤทธิ์ รัตนะพร

25 ต.ค. 2537 - 28 ก.พ. 2538

tourlistlogo_Login

4. พล.ต.ต. ไวโรจน์ มโนรัตน์

1 มี.ค. 2538 - 3 ต.ค. 2539

tourlistlogo_Login

5. พล.ต.ต กว้าง ชาญศิลป์

4 ต.ค. 2539 - 1 ต.ค.2540

tourlistlogo_Login

6. พล.ต.ต. พิพัฒน์พล พูนสุขวัฒนา

2 ต.ค.2540 - 31 ต.ค.2542

7.พล.ต.ต.วุฒิ ลิปตพัลลภ 14 ต.ค.42 - 30 พ.ค.44

7. พล.ต.ต. วุฒิ ลิปตพัลลภ

14 ต.ค. 2542 - 30 พ.ค. 2544

8.พล.ต.ต.มาโนช ศัตรูลี้ 31 พ.ค. 44 - 30 ก.ย. 44

8. พล.ต.ต. มาโนช ศัตรูลี้

31 พ.ค. 2544 - 30 ก.ย.2544

9.พล.ต.ต.ปัญญา มาเม่น 18 เม.ย.46 - 28 ก.พ.50 (1)

9. พล.ต.ต. ศานิต มีพันธุ์

1 ต.ค.2544 - 17 เม.ย.2546

พล.ต.อปัญญา มาเม่น

10. พล.ต.ต. ปัญญา มาเม่น

18 เม.ย.2546 - 28 ก.พ.2550

image016

11. พล.ต.ต. จิตต์เจริญ เวลาดีวงณ์

1 มี.ค.2550 - 30 เม.ย.2550

image017

12. พล.ต.ต. ชูชาติ สุวรรณาคม

6 มิ.ย.2551 - 10 ก.พ. 2552

13.พล.ต.ต. อรรถกฤษณ์ 3 มิ.ย.51 - 10 ก.พ.52(1)

13. พล.ต.ต. อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร

2 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย.2556

14.พล.ต.ต.อดิศร์ งามจิตสุขศรี 11 ก.พ.52 - 1 ต.ค.55

14. พล.ต.ต. อดิศร์ งามจิตสุขศรี

1 ต.ค.2556 - 30 มิ.ย.2558

15.พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ 2 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56

15. พล.ต.ต. รอย อิงคไพโรจน์

2 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย.2556

16.พล.ต.ต.อภิชัย ธิอามาตย์ 1 ต.ค. 56 - 30 มิ.ย.58

16. พล.ต.ต. อภิชัย ธิอามาตย์

1 ต.ค.2556 - 30 มิ.ย.2558

17.พล.ต.ต. ศุภพล อรุณสิทธิ์ 1 ก.ค.58 - 31 ต.ค.58

17. พล.ต.ต. ศุภพล อรุณสิทธิ์

1 ก.ค.2558 - 31 ต.ค.2558

18.พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล 1 พ.ย.58 - 31 ต.ค.59(1

18. พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล

1 พ.ย.2558 - 31 ต.ค.2559

19.พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง 1 พ.ย.59 - 31 ส.ค.60

19. พล.ต.ต. ประเสริฐ เงินยวง

1 พ.ย.2559 - 31 ส.ค.2560