top of page

ประวัติ ความเป็นมา

2519-3.jpg
2519-2.jpg
2519-1.jpg

พ.ศ. 2520

ครม.มีมติเห็นชอบจัดตั้งเป็นกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวแต่ติดขัดเรื่องงบประมาณจึงให้กรมตำรวจ และการท่องเที่ยวจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ พัทยา ภูเก็ต

พ.ศ. 2525

ตั้งเป็น กก.8 สังกัด บก.ป.

พ.ศ. 2552

จากการท่องเที่ยวที่เติมโตและภารกิจของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้น ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีผลให้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่ายอำนวยการ และ ๖ กองกำกับการ ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
logo_ตำรวจท่องเที่ยว-transparent.png
8022A69E-9B47-4778-AD68-71DC8E57B7C9.jpg

พ.ศ. 2519

นโยบายรัฐบาลไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มติที่ประชุม
กรมตำรวจ เมื่อ 20 มกราคม 2519 ให้กองปราบปราม จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว” โดยมี พ.ต.อ.สงวน  คล่องใจ เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่
2520.jpg

พ.ศ. 2523

บก.ป.จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจท่องเที่ยว (ฉก.ทท.)  ให้ทุกหน่วยงาน ใน ตร. จัดทำแผนคุ้มครองนักท่องเที่ยว

พ.ศ. 2534

ได้ยกฐานะเป็นกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
S__28696840.jpg

พ.ศ. 2560

ยกฐานะ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็น “กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว”

เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย

_DSC6324.JPG

เครื่องแบบที่ 1

เรียกว่า เซกเวย์
_DSC6249.JPG

เครื่องแบบที่ 2

เครื่องแบบ สว.อยุธยา

_DSC5941.JPG

เครื่องแบบที่ 3

จักรยานสายตรวจ

_DSC6259.JPG

เครื่องแบบที่ 2

เครื่องแบบ สว.อยุธยา

_DSC5971.JPG

เครื่องแบบที่ 3

จักรยานสายตรวจ

เกี่ยวกับเรา

อำนาจหน้าที่

1.  กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานในสังกัด

2.  ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

3.  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และในกรณีความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.  ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญและประชาชน และการให้บริการช่วยเหลือประชาชน

5.  ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

6.  ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ MISSION

1

ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

2

ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ให้บริการ ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

3

ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆที่เกิดจากการกระทำของชาวต่างชาติที่แฝงตัวมาในลักษณะของนักท่องเที่ยว

4

กำจัด ต่อต้าน ระงับ ยับยั้ง ควบคุม ภัยคุกคามในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

5

อำนวยความยุติธรรม คุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับ
ความเป็นธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

6

บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ  พัฒนาเครื่องมือสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เข้าถึง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุด

bottom of page