top of page

Mon, Nov 07

|

วัดหวายเหนียว

งานประเพณีลอยกระทง

-จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ในช่วงเช้า -มีกิจกรรมลอยกระทงในช่วงเย็น

Time & Location

Nov 07, 2022, 7:00 PM

วัดหวายเหนียว, 162 ตำบล หวายเหนียว อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page