top of page
ค้นหา
  • TTPD3

ต้อนรับนายฮัน กุกอิน เจ้าหน้าที่กงสุลฝ่ายตำรวจประเทศเกาหลีใต้ และนางสาว ยู ชินจอง เจ้าหน้าที่สถานทูต