top of page
ค้นหา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง สถานีตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ยกเลิกประกาศ
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 778KBКомментарии


bottom of page