top of page

กิจกรรมผู้บังคับการอำนวยการ

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
พลตำรวจตรี นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ.jpg

พลตำรวจตรี นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ

ผู้บังคับการอำนวยการ

ผู้บังคับบัญชา

กิจกรรม ของกองบังคับการอำนวยการ

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศและคำสั่ง

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
เพิ่มเติม

ข่าวรับสมัคร

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
เพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้าง/แผน/ตัวชี้วัด

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
เพิ่มเติม

ติดต่อเรา

แผนที่กองบังคับการอำนวยการ

ที่ตั้งหน่วยงาน

999 หมู่ที่ 1 ถนน สุวรรณภูมิ 4
หนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
10540

ติดต่อเรา

1155 / 0-2287-3101

tourist@police.go.th

Monday – Friday: 08:30 – 16:30

bottom of page