top of page

Mon, Nov 07

|

วัดทุ่งลาดหญ้า

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จัดงานประกวดนางนพมาศ

Time & Location

Nov 07, 2022, 7:00 PM

วัดทุ่งลาดหญ้า, หมู่ 1, ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี, 71190 ตำบล ลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page