top of page

Thu, Dec 01

|

ที่ว่าการอำเภอจอมบึง

งานเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 5 และสืบสานประเพณีของดีอำเภอจอมบึง

เป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงประวัติศาสตร์เมื่อร้อยกว่าปี ในการเสด็จประพาสและประทับแรมที่ตำบลจอมบึงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และยังเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณี และของดีในอำเภอจอมบึงให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยมีกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระบรม

Time & Location

Dec 01, 2022, 7:00 PM

ที่ว่าการอำเภอจอมบึง, 318 ถนน ราชบุรี - ผาปก ตำบล จอมบึง อำเภอ จอมบึง ราชบุรี 70150 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page