top of page

Wed, Jun 01

|

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง

งานวิ่งเขาประทับช้างเทรล

เขาประทับช้างเทรล เริ่มมาจากการแข่งขัน “จอมบึงมาราธอน” ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี งานวิ่งเล็กๆ ริเริ่มในปี พ.ศ.2529 ที่ได้บ่มเพาะจิตสำนึกในการออกกำลังกายของประชาชนในละแวกนั้นและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คณะทำงานในขณะนั้นจึงได้ขยายผลเพิ่มกิจกรรมการวิ่งและขี่จักรยาน

Time & Location

Jun 01, 2022, 7:00 PM

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง, JM5C+W5G ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง ราชบุรี ประเทศไทย

About the event

เขาประทับช้างเทรล เริ่มมาจากการแข่งขัน “จอมบึงมาราธอน” ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี งานวิ่งเล็กๆ ริเริ่มในปี พ.ศ.2529 ที่ได้บ่มเพาะจิตสำนึกในการออกกำลังกายของประชาชนในละแวกนั้นและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คณะทำงานในขณะนั้นจึงได้ขยายผลเพิ่มกิจกรรมการวิ่งและขี่จักรยาน ขึ้นที่ “สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง” (เดิมคือ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง) และเขาประทับช้าง ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อของอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึง โดยใช้วโรกาสภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดสวนฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2531 ภายใต้การใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันว่า “วิ่งชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี” กิจกรรมที่จัดขึ้นในขณะนั้น เป็นกิจกรรมแบบ “ครอสคันทรี่ (Cross-country)” คือ วิ่งและขี่จักรยานไปในภูมิประเทศ บนพื้นดิน หิน ลูกรัง ผ่านป่าไม้ และภูเขา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามาออกกำลังกายในท่ามกลางธรรมชาติ โดยจะมีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับวรรณคดี เช่น การขับเสภา การพูดสุนทรพจน์ และดนตรีไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน เป็นประจำทุกปี

Share this event

bottom of page