top of page

บันทึกสมัครใจขอรับการแต่งตั้ง
ข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ลงมา

เรียน ผบช.ทท.
ด้วยข้าพเจ้า
ตำแหน่ง
มีความประสงค์สมัครใจขอรับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ทท. โดยมีรายละเอียดดังนี้
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
วันดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
เลขตำแหน่ง
หน่วยงานต้นสังกัด
เบอร์โทรศัพท์
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
วันบรรจุเข้ารับราชการ
อายุราชการ
ที่อยู่ติดต่อได้
ภูมิลำเนา
คุณวุฒิที่บรรจุ
จาก
คุณวุฒิเพิ่มเติม 1
คุณวุฒิเพิ่มเติม 2
จาก
จาก
คุณวุฒิเพิ่มเติม 3
จาก
สำเร็จการอบรมหลักสูตร
ความสามารถพิเศษ 1
ความสามารถพิเศษ 2
ความสามารถพิเศษ 3
ความสามารถพิเศษ 4
ประวัติการดำรงตำแหน่งจากอดีตถึงปัจจุบัน
1.
เมื่อ
2.
เมื่อ
3.
เมื่อ
4.
เมื่อ
เหตุผลและความจำเป็นที่ขอรับการแต่งตั้ง
ระหว่างไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการอื่น ที่
ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย หรือคดีอาญา
สมัครใจขอรับการแต่งตั้งในตำแหน่งตามลำดับต่อไปนี้
ตำแหน่งที่ 1
ตำแหน่งที่ 3
ตำแหน่งที่ 2
ตำแหน่งที่ 4
หากไม่มีตำแหน่งตามที่สมัครใจไว้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ บช.ทท. พิจารณาได้ตามที่เหมาะสม
ในการสมัครใจขอรับการแต่งตั้งครั้งนี้ ช้าพเจ้ายินดีออกค่าพาหนะขนย้ายเอง และไม่เดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัยแต่อย่างใด และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังบันทึกข้อมูล อย่าเพิ่งปิดหน้าจอจนกว่าจะขึ้นข้อความ "เราได้บันทึกข้อมูลของคุณลงระบบเรียบร้อยแล้ว"
เราได้บันทึกข้อมูลของคุณลงระบบเรียบร้อยแล้ว
Validation message
bottom of page