top of page

บันทึกสมัครใจขอรับการแต่งตั้ง
ข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ลงมา

เรียน ผบช.ทท.
ด้วยข้าพเจ้า
ตำแหน่ง
มีความประสงค์สมัครใจขอรับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด บช.ทท. โดยมีรายละเอียดดังนี้
เลขบัตรประชาชน
ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
วันดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
เลขตำแหน่ง
หน่วยงานต้นสังกัด
เบอร์โทรศัพท์
วัน/เดือน/ปีเกิด
วันบรรจุเข้ารับราชการ
อายุราชการ
ที่อยู่ติดต่อได้
ภูมิลำเนา
คุณวุฒิที่บรรจุ
จาก
คุณวุฒิเพิ่มเติม 1
คุณวุฒิเพิ่มเติม 2
จาก
จาก
คุณวุฒิเพิ่มเติม 3
จาก
สำเร็จการอบรมหลักสูตร
ความสามารถพิเศษ 1
ความสามารถพิเศษ 2
ความสามารถพิเศษ 3
ความสามารถพิเศษ 4
เหตุผลที่ได้รับการแต่งตั้ง
อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือพิจารณาทัณฑ์ทางวินัย หรือคดีอาญา
สมัครใจขอรับการแต่งตั้งในตำแหน่งตามลำดับต่อไปนี้
ตำแหน่งที่ 1
ตำแหน่งที่ 3
ตำแหน่งที่ 2
ตำแหน่งที่ 
หากไม่มีตำแหน่งตามที่สมัครใจไว้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ บช.ทท. พิจารณาได้ตามที่เหมาะสม
Select File
ไฟล์ภาพหน้าตรง
ปุ่ม
เราได้บันทึกข้อมูลของคุณลงระบบเรียบร้อยแล้ว
สมัคร
เราได้บันทึกข้อมูลของคุณลงระบบเรียบร้อยแล้ว
bottom of page