top of page

กิจกรรมผู้บังคับการอำนวยการ

พลตำรวจตรี นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ.jpg

พลตำรวจตรี นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ

ผู้บังคับการอำนวยการ

ผู้บังคับบัญชา

ประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

แผนที่กองบังคับการอำนวยการ

ที่ตั้งหน่วยงาน

999 หมู่ที่ 1 ถนน สุวรรณภูมิ 4
หนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
10540

ติดต่อเรา

1155 / 0-2287-3101

tourist@police.go.th

Monday – Friday: 08:30 – 16:30

bottom of page