top of page
ค้นหา

การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๔๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๕ ก.พ. - ๕ ก.ค.๖๗

เพื่อทราบตามหนังสือ วตร. ด่วนที่สุด ที่ 00๓๔.๓๒๒/๒๘๕๐ ลง ๙ พ.ย.๖๖

เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๔๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๕ ก.พ.๖๗ - ๕ ก.ค.๖๗ โดยวิธีการสอบข้าราชการตำรวจที่สมัครใจและคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จึงขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ประกาศรายชื่อ สอบ เพื่อเข้ารับการอบรมหลัก
.pdf
Download PDF • 405KB

ดู 149 ครั้ง
bottom of page