top of page
ค้นหา

ผบช.ทท. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ส.ทท.๒ กก.๒ บก.ทท.๑วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. ได้มาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ส.ทท.๒ฯ โดยมี พ.ต.อ.สมชาย ธีรภัทรไพศาล ผกก.๒ บก.ทท.๑, พ.ต.ท.วรพรต ผลานิสงค์ รอง ผกก.๒ บก.ทท.๑, พ.ต.ท.สมควร แตงพรม สว.ส.ทท.๒ กก.๒ บก.ทท.๑ พร้อม ตร.ในสังกัด ส.ทท.๒ฯ และ

นายประสิทธิ์ ปิ่มบุญ ทกจ.ลพบุรี, นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ทกจ.สระบุรี, นางจิรารัตน์ มีงาม ททท.ลพบุรี, นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ททท.อยุธยา, นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จว.ลพบุรี ให้การต้อนรับ

โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ๑.ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ตร ดังนี้ ๑.๑ การให้บริการขอให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนแก่นักท่องเที่ยว ๑.๒ การปฏิบัติต้องมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ ตลอดจนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเกิดเหตุแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนาย ๑.๓ บริการให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเกิดความประทับใจ อบอุ่น โดยให้ประสานงานกับผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จัดระบบการเข้าพักให้เป็นระบบ จัดระบบสถานที่ท่องเที่ยว อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ถนน ให้มีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

๒.ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ๒.๑ ให้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว กรณีที่นักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อน โดยเน้นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและให้ประสานการปฏิบัติกับเจ้าของพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นด้วย ๒.๒ กำชับการปฏิบัติให้ทุกหน่วยดำเนินการตามคำสั่ง ศบค. ที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลง ๒๑ ต.ค.๖๔ เรื่องมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาราชอาณาจักร ๒.๓ ให้หมั่นทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ด้วยแอลกอฮอล์ สบู่ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) แก่นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ศบค. หรือที่ทางราชการกำหนด

๓.ให้ประสานการปฏิบัติกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ในการให้สถานประกอบกิจการ ๑๐ ประเภท เข้าสู่ระบบ SHA และ SHA+ เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานสากล และประสานงานกับ SHA+ Manager อย่างใกล้ชิด

๔.ออกคำเตือนและคำแนะนำนักท่องเที่ยว (Do/Don't) ในการเดินทางท่องเที่ยวให้ทำสถิติและให้ยอดเพิ่มขึ้นทุกเดือน

๕.การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนั้นต้องให้เกิดความ "อบอุ่น ประทับใจ" ที่ได้มาเที่ยวประเทศไทย

๖.กำชับให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลความประพฤติหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ สอดส่อง แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและให้จัดทำ โครงการตำรวจดีผู้เป็นที่รักของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และโครงการ“ตีท้ายครัว”

๗.กวดขันปราบปรามจับกุม การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และห้ามไปเกี่ยวข้อง สนับสนุนหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด

๘.กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย มิให้ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ และให้ดำเนินการปราบปรามอบายมุขให้มีประสิทธิภาพ ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ ลง ๒๗ เม.ย.๒๕๕๘ เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจบกพร่อง ในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยมี นางนงคราญ สุขสม ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้เกียรติบรรยายประวัติความเป็นมา และพาเยี่ยมชมสถานที่

และเดินทางไปตรวจตู้บริการนักท่องเที่ยววัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จว.สระบุรี พบสายตรวจประจำตู้บริการนักท่องเที่ยว อยู่ปฏิบัติหน้าที่ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
ดู 151 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page