top of page

จ. 07 พ.ย.

|

วัดทุ่งลาดหญ้า

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จัดงานประกวดนางนพมาศ

เวลาและสถานที่

07 พ.ย. 2565 19:00

วัดทุ่งลาดหญ้า, หมู่ 1, ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี, 71190 ตำบล ลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page