top of page

จ. 07 พ.ย.

|

วัดหวายเหนียว

งานประเพณีลอยกระทง

-จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ในช่วงเช้า -มีกิจกรรมลอยกระทงในช่วงเย็น

เวลาและสถานที่

07 พ.ย. 2565 19:00

วัดหวายเหนียว, 162 ตำบล หวายเหนียว อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page