top of page

จ. 07 พ.ย.

|

บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง

งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองราชบุรี

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเป็นการแสดงความสำนึกในพระคุณของแม่น้ำ เทศบาลเมืองราชบุรีได้จัดงานลอยกระทงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีกิจกรรมการแสดงดนตรี การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงดอกไม้สด

เวลาและสถานที่

07 พ.ย. 2565 19:00

บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง, RV6C+WM3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page