top of page

จ. 07 พ.ย.

|

วัดท่ามะกา

ประเพณีลอยกระทง

ชมกระทงใหญ่กลางน้ า การประกวดกระทง การแสดงกลุ่ม ชมรมรักษ์สุขภาพ การออกร้านขายของ

เวลาและสถานที่

07 พ.ย. 2565 19:00

วัดท่ามะกา, WQ98+CC3 ตำบล ท่ามะกา อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page