top of page

ส. 01 ต.ค.

|

วัดบึงสวาย

เทศกาลออกพรรษา

ตักบาตรน้ำผึ้ง ตักบาตรดอกไม้ วัฒนธรรมไทยมอญ

เวลาและสถานที่

01 ต.ค. 2565 19:00

วัดบึงสวาย, หมู่ 10 รางกําหยาด, ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 73130 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน นครปฐม 73130 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page