top of page

เลขที่บัตรประชาชน

ค้นหา
วันที่สมัคร
เลขที่บัตรประชาชน
ยศ
ชื่อ
นามสกุล
การชำระเงิน
หลักฐานการสมัคร

* หมายเหตุ 
- หากไม่มีข้อมูลขึ้นแสดงว่าไม่พบข้อมูลการสมัคร
- ในช่อง ช่องการชำระเงิน
          ถ้าหากยังไม่มีการชำระเงิน จะไม่มีข้อมูล

          ถ้ายืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์จะขึ้นว่า ชำระเงินแล้ว
- ***กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินและการสมัครสอบ ที่นี่ 

(ใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบ 1-3วัน ทำการ)

bottom of page