top of page
**กรุณาคลิกที่ข้อความที่เป็นตัวอักษรสีแดง

ขั้นตอนการสมัคร

       ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ www.touristpolice.go.th และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

               1. อ่านและศึกษาประกาศการรับสมัคร เงื่อนไขการรับสมัครให้เข้าใจ

               2. "กรอกแบบฟอร์มการรับสมัคร" และกรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน ผู้สมัครสอบตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย และกด "สมัคร" โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลเมื่อข้อมูลถูกส่งเข้าระบบการรับสมัครแล้ว ดังนั้นให้ผู้

        
        สมัครสอบใช้ความละเอียดรอบคอบในการกรอกข้อมูลผู้สมัครสอบทุกคนต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และจะชำระเงินได้อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๔ ชั่วโมง) โดยสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านช่องทาธนาคารกรุงไทย สาขา เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง ชื่อบัญชี "กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ" เลขที่บัญชี ๘๔๕-๐-๔๙๘๐๐-๗ ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ส่วนกำหนดเวลาในการสมัครสอบของผู้สมัครให้ถือ วัน เวลา ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบเป็นเกณฑ์

และเมื่อยืนยันการชำระเงินค่าธรรมสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้แต่อย่างใด

 

         เมื่อผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ www.touristpolice.go.th และ กลุ่มไลน์ "ทดสอบภาษาอังกฤษ บช.ทท. ๒๕๖๖" (ตาม QR CODE ที่ปรากฏท้ายประกาศฉบับนี้) หรือทางลิงก์ https://shorturl.at/gBM47

         กรณีมีปัญหา/ไม่พบรายชื่อตามที่ได้สมัครไว้แล้ว สามารถติดต่อผ่านทางกลุ่มไลน์ "ทดสอบภาษาอังกฤษ บช.ทท. ๒๕๖๖" ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบได้อีก และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิเข้ารับการทดสอบในภายหลังทุกกรณี

 

bottom of page